Aby zapisać się na listę naszego newslettera, prosimy podać swój adres email:

 

e-Polityka.pl - Strona Główna Serwisu


FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Kto jest winny wywo?annia haosu w sejmie??

Kto jest winny wywo?annia haosu w sejmie??
Marsza?ek Marek Jurek
24%
 24%  [ 7 ]
Wicemarsza?ek Marek Kotlinowski
13%
 13%  [ 4 ]
Przezes PIS Jaros?aw Kaczy?ski
20%
 20%  [ 6 ]
Lider PO Donald Tusk
10%
 10%  [ 3 ]
Lider PO Jan Maria Rokita
6%
 6%  [ 2 ]
Wicemarsza?ek Wojciech Olejniczak
3%
 3%  [ 1 ]
Wicepremier Andrzej Lepper
3%
 3%  [ 1 ]
Rz?d Kazimierza Marcinkiewicza
17%
 17%  [ 5 ]
Głosowań: 14
Wszystkich Głosów: 29

Autor Wiadomość
plasot 
Aktywny wyborcaDołączył: 17 Gru 2005
Posty: 52
Skąd: Wałcz
Wysłany: 2006-02-01, 20:14   

My tobie te?. A ty dalej swoje... My przedstawiamy tobie opinie przeciwne PiS, ty przeciwne PO. W ten spos?b mo?emy przerzuca? si? postami d?ugo i nami?tnie. Jestem zwolennikiem liberalizmu (etycznego i gospodarczego), Kaczy?scy nie - to za co mam by? ich zwolennikiem, za to ?e s? bli?niakami? Dostali szans? od Narodu, prosz? bardzo, niech j? dobrze wykorzystaj?, ale nie oznacza to ?e mamy ich nie krytykowa? jak uwa?amy ?e ?le czyni?.
 
 
Forum Bot
Reklama


Wysłany: Dzisiaj 18:39   

 
 
szczaw
[Usunięty]

Wysłany: 2006-02-01, 20:52   

plasot to co czyni PO to nie jest krytyka. To jest V KOLUMNA :oops: . I w tym jest caly problem.
 
 
plasot 
Aktywny wyborcaDołączył: 17 Gru 2005
Posty: 52
Skąd: Wałcz
Wysłany: 2006-02-01, 20:55   

Wed?ug mnie przeceniasz rol? PO, ale faktem jest ?e rozrabiaj? jak pijany zaj?c.
 
 
malgosia
[Usunięty]

Wysłany: 2006-02-01, 20:59   

dla Szczawia wyciagniete z forum prawicy:

Za?lepieni PiS-em?


Czyli komentarz o mediach, Kaczy?skich i zawiedzionym wyborcy.

Przyw?dztwo "PiS" przechwala?o si?, i? wybory wygrali, mimo ?e "media nie sprzyja?y" i "wszyscy byli przeciwko". Dzisiaj jest na opak - PiS wyczynia niesamowicie aroganckie rzeczy, afiszuj?c si? przy tym cynizmem, a wi?kszo?? medialnych o?rodk?w na to wszystko si? cieszy i puszcza do braci Kaczy?skich uwodzicielskie oko. Pytanie brzmi: zmiana to nastroj?w czy strach przed parti?, kt?ra w parciu do w?adzy nie cofnie si? przed niczym?

Na pocz?tek s?owo sprostowania odno?nie tezy "PiS kontra reszta ?wiata": PO uzyskiwa?a lekkie poparcie od kilku niez?ych o?rodk?w medialnych - ale to PiS posiada? media, kt?re sta?y si? na czas kampanii jego organami prasowymi - m.in. "Nasz Dziennik", czy reprezentuj?c? ostatnimi czasy ?enuj?cy poziom "Gazet? Polsk?". Nie spos?b nie wspomnie? r?wnie? o zwi?zanym z "Newsweekiem" i TVP Michale Karnowskim, kt?ry o Jaros?awie Kaczy?skim wypowiada? si? jedynie w kategoriach "geniusz" i "najwspanialszy m?? stanu".

Niestety, nic dobrego nie mo?na powiedzie? te? o Bronis?awie Wildsteinie, kt?ry z doskona?ego publicysty przeobrazi? si? w propagandowego szczekacza, za wszelk? cen? staraj?cego si? nada? PiS-owi twarz najczystszych ludzi w kraju, jedynych szeryf?w na dzikim zachodzie. Niestety, Panie Bronku, nie wychodzi Panu. Jedynie zra?a Pan do siebie tych wszystkich prawicowc?w, kt?rzy na Kaczy?skich ju? si? poznali.

Pojawia si? pytanie - dlaczego wci?? tak wielu prawicowych publicyst?w daje si? z?apa? w pu?apk? wystawion? przez Jaros?awa Kaczy?skiego? Dlaczego wci?? ufaj? partii braci Kaczy?skich, mimo ?e ta co chwila udowadnia, ?e nie liczy si? dla niej ?aden program czy dzia?anie, a jedynie czysta w?adza?

G?osowa?em na PiS z jednego powodu - jako antykomunista wierzy?em, ?e w tym kierunku mog? co? zrobi?. Liczy?em na koalicj? z PO, s?dz?c ?e PO we?mie si? za sprawy gospodarcze i administracj? - a PiS za dzia?ania antykomunistyczne (bo w tych dzia?aniach mia?em ograniczone zaufanie do cz?onk?w PO, mo?e poza Rokit?). Dopiero niedawno uderzy?o mnie to, czego powinienem by? si? domy?le? du?o wcze?niej - ?e Jaros?awowi Kaczy?skiemu nie zale?y wcale na dekomunizacji.

Jego ?adne wypowiedzi skierowane s? w okre?lon? cz??? spo?ecze?stwa, buduje on sobie baz? na ludziach o pogl?dach antykomunistycznych - nie zamierza jednak hase?, kt?rymi szafuje, wprowadza? w ?ycie. PiS niejednokrotnie wsp??pracowa? z Andrzejem Lepperem, wzmacniaj?c jego pozycj? w polskiej polityce - a kim jest Andrzej Lepper jak nie zwyk?ym neokomunist?, kt?ry w niedawno przez siebie odwiedzanych Chinach czuje si? jak w domu?

Ludzie Leppera nie ukrywaj? nawet swoich komunistycznych sympatii. Nie na darmo przewodnicz?cy Komunistycznej Partii Chin powiedzia? Lepperowi, ?e program Samoobrony jest "programem dobrym i podobnych do programu chi?skiej partii komunistycznej". Prosz? si? zastanowi? jak ?wiadczy to o Prawie i Sprawiedliwo?ci, je?li eksperci Samoobrony i PiS-u odnajduj? w tych dw?ch partiach "75% zbie?no?ci programowych", a PiS co chwila zastanawia si? nad wej?ciem w koalicj? z Lepperem?

Podobnie sprawa ma si? z Romanem Giertychem, kt?ry sam siebie r?wnie? zawsze sprzedawa? jako najwi?kszego antykomunist? w Polsce. A jednak - w razie wcze?niejszych wybor?w LPR rozwa?a wej?cie w koalicj? wyborcz? z Samoobron? - antykomuni?ci (rzekomi) i neokomuni?ci razem? Jak si? ma odbieranie przez LPR dodatk?w do rent ZOMO-wcom i agentom PRL-owskiej bezpieki do obrony tych rzeczy przez Samoobron?? Jak si? ma komunistyczny program partii Leppera do Giertychowskiego "antykomunizmu"? Prawda niestety jest przykra - kozia tr?ba, a nie antykomuni?ci.

Sprawa jest zabawna - PiS swoj? kampani? wyborcz? skupi? na krytyce "liberalnego eksperymentu" Platformy Obywatelskiej, sugeruj?c, wbrew opinii ekspert?w gospodarczych, ?e program Platformy oznacza? b?dzie poszerzanie si? biedy w Polsce. Sprawa ta wygl?da?a ?le, gdy s?dzi?em ?e PiS m?wi to, co m?wi szczerze - zdecydowa?em si? jednak na nich g?osowa?, bo uzna?em ich antykomunizm za rzecz wa?niejsz? (jak si? to zaufanie sko?czy?o, pisa?em dwa akapity wy?ej - i bardzo jestem niezadowolony, ?e odda?em g?os na parti? umacniaj?c? dzi? pozycj? Andrzeja Leppera).

I co si? okaza?o? Kolejny pic na wod?. Mianowanie Zyty Gilowskiej na wicepremiera ds. gospodarczych (w pe?ni popieram) jest co prawda rzecz? dobr? dla Polski, wskazuje jednak na to jak bardzo PiS ignoruje swoich wyborc?w i jak nimi gardzi - jedno m?wi?, drugie robi?, najpierw robi? m?tlik sugeruj?c, ?e liberalizm gospodarczy to zbrodnia - potem zaczynaj? go powoli stosowa?.

Z dekomunizacj? b?dzie tak samo. Samo mianowanie Borysiuka do KRRiT - co oznacza oddanie telewizji pod w?adz? komunistycznego paso?yta - wskazuje na to, ?e PiS ?adnego ze swych hase? nie traktuje inaczej, jak jedynie medialno-wyborczej przepustki do szerszego obsadzania sto?k?w.

A to nie koniec "rewelacji" - cho? Borysiuk to najbardziej oburzaj?cy przyk?ad (bo najbardziej destrukcyjny - o TVP znowu decydowa? b?dzie komuna!), mamy te? Jasi?skiego (bliskiego wsp??pracownika Kaczy?skich przez ca?e lata), kt?ry ukrywa? przed mediami swoj? d?ug? przynale?no?? do PZPR, mamy wiceministr?w b?d?cych s?dziami za czas?w PRL... Do tego jeszcze poparcie przez PiS wyboru do s?dziowskiej rady postkomunistki Aliny Gut, oskar?onej o p?atn? protekcj?. Komedia czy dramat?

W tym wszystkim najbardziej zastanawiaj?ce jest jednak cz?ste milczenie medi?w - zazwyczaj domy?lni sk?din?d dziennikarze cz?sto nabieraj? wody w usta. Znajomy pracuj?cy w jednym z lokalnych studi?w TVP (kana? trzeci) opowiedzia? mi niedawno histori?, kt?r? zauwa?y? w studiu - materia? negatywnie komentuj?cy poczynania Marka Jurka (kt?ry mia? zosta? nadany zaraz po straszliwym zamieszaniu w Sejmie w sprawie daty drugiego czytania bud?etu) wstrzymany zosta? na p?? godziny przed planowan? transmisj?.

A dziennikarze coraz cz??ciej dokonuj? autocenzury, wstrzymuj?c w?asne prawdziwe zdanie, byle tylko "nie dra?ni? rz?dz?cych". Pytanie: czy w dziennikarskim ?wiatku zapanowa? strach? PiS udowodni? ju?, ?e kogo nie akceptuje tego usuwa - a dla wi?kszo?ci ?urnalist?w ich w?asna praca okazuje si? cz?sto wa?niejsza od misji publicystycznego ujawniania prawdy.

Oczywi?cie s? i tacy, kt?rzy s?awi? PiS z w?asnej nieprzymuszonej woli. Z coraz wi?ksz? ?a?o?ci? spogl?dam na komentarze Bronis?awa Wildsteina, M. Karnowskiego czy nawet Rafa?a Ziemkiewicza, kt?ry do niedawna by? moim ulubionym publicyst?. Schemat jest sta?y - PiS jest dobry, reszta z?a, je?li PiS robi co? z?ego, to na pewno tylko po to, aby osi?gn?? co? dobrego - a wi?c z g?ry mo?na mu wybaczy?.

Wszystko co PiS robi jest - wed?ug niekt?rych dziennikarzy - ?wi?te z samej swojej definicji, a ka?da krytyka tych dzia?a? wpycha krytykanta w pole "przeintelektualizowanej Warszawki" lub "za?lepionej nienawi?ci? lewicy"... K?opot b?d? mieli tylko ze mn? - g?osowa?em na PiS, jeszcze do niedawna wierzy?em, ?e partia ta mo?e co? zmieni? na lepsze - a teraz stwierdzam nie tylko, ?e si? zawiod?em ale tak?e, ?e da?em si? oszuka?.

Czy jestem przez to przeintelektualizowanym lewicowcem? Jako zwolennik kary ?mierci, antykomunista i przeciwnik socjalizmu - raczej nie.

jak widac, wyborcy PiS maja juz dosyc kaczynskich..
 
 
szczaw
[Usunięty]

Wysłany: 2006-02-01, 20:59   

plasot napisał/a:
Wed?ug mnie przeceniasz rol? PO, ale faktem jest ?e rozrabiaj? jak pijany zaj?c.


YES.YES.YES. Wreszcie jest ktos z przeciwnej strony, ktory powiedzial prawde :) .
Zasluzyles na nagrode za prawdomownosc :) . Gratuluje :)

Gdzie jest Miszek, marcel, wiklif i reszta. Niech sie ucza co to znaczy zauwazyc prawde bo im gdzies ta prawda ustawicznie ucieka :lol:
 
 
Misza 
Wojewoda
Dzielnicowy:)Dołączył: 03 Gru 2005
Posty: 16776748
Skąd: Naturalnie z Pomorza
Wysłany: 2006-02-01, 21:08   

Tak plasot. Dostaniesz nagrod? :D Za uznanie objawionej przez Kaczy?skiego prawdy zawsze s? nagrody. Je?li by? si? nie zgadza? czeka?aby ci? kara.
Nie wiem czy rozrabiaj?. Je?li dla kogo? bycie w opozycji to rozr?ba :? To po co by? w opozycji? ?eby zgadza? si? na ka?dy przejaw g?upoty, arogancji i cynizmu Kaczy?skich? Mo?na by? ciemnym wyborc? PiSu i czeka? dalej w kolejce po jedno z 3 milion?w mieszka? albo obiecany socjal. I wtedy ?ycie staje si? prostsze. Albo mo?na co? z tym zrobi?. Faktem jednak jest, ?e ludzie zostali przez PiS oszukani. Jedynie ich ?lepa duma albo ca?kowity brak autorefleksji nie pozwala im si? do tego przyzna?. Co wi?cej - poruszaj? niebo i ziemi?, ?eby udowodni?, ze nikt ich nie oszuka?, a bracia Kaczy?scy maj? cudowny plan ocalenia Polski. Tylko na razie go ukrywaj? przed nieokre?lonymi si?ami z?a :lol: To jest taki syndrom jaki obserwowano w?r?d ludno?ci niemieckiej tu? przed kl?sk? w 1945 roku. Wszyscy wierzyli w nieomylno?? wodza i czekali na jego Wunderwaffe. Taki przypadek dla psychiatr?w.
_________________
UPR! UPR! UPR! Dwa procent! Dwa procent! Dwa procent!
 
 
 
szczaw
[Usunięty]

Wysłany: 2006-02-01, 21:12   

Miszek kto ciebie zaprogramowal :lol:
 
 
Misza 
Wojewoda
Dzielnicowy:)Dołączył: 03 Gru 2005
Posty: 16776748
Skąd: Naturalnie z Pomorza
Wysłany: 2006-02-01, 21:36   

Przykro mi , ale Tw?j program made by Kurski mnie nie interesuje.
_________________
UPR! UPR! UPR! Dwa procent! Dwa procent! Dwa procent!
 
 
 
szczaw
[Usunięty]

Wysłany: 2006-02-01, 23:34   

Misza napisał/a:
Przykro mi , ale Tw?j program made by Kurski mnie nie interesuje.


Miszek co ty znowu wygadujesz :lol: . jaki kurski?. ja jestem szczaw :P
 
 
malgosia
[Usunięty]

Wysłany: 2006-02-02, 10:37   

to sa dialogi na cztery nogi..
Szczaw o pieknie gor, a Misza o poezji morza... :roll:
 
 
szczaw
[Usunięty]

Wysłany: 2006-02-03, 05:46   

malgosia napisał/a:

Szczaw o pieknie gor, a Misza o poezji morza... :roll:


bo miszek z Pomorza :lol: dlatego on o poezji morza :lol:
A tak swoja droga to goska masz racje. ja juz nie wiem co z tym miszek sie dzieje. Ja mu i z tej strony i z tamtej chce dogodzic aby zrozumial, a on o tym morzu i morzu. ty goska zrob mi przysluge i uzyj swoich wplywow na niego to moze chlop wreszcie sie przechrzci z tego przegranego na calym froncie PO na porzadne, zwycieskie PiS :lol: .
 
 
malgosia
[Usunięty]

Wysłany: 2006-02-03, 08:46   

[quote="szczaw"]
malgosia napisał/a:. ty goska zrob mi przysluge i uzyj swoich wplywow na niego to moze chlop wreszcie sie przechrzci z tego przegranego na calym froncie PO na porzadne, zwycieskie PiS :lol: .


po pierwsze to jest proteksja, a jak wiem karalne w Pis :D
po drugie zwalaczam kaczyzm na kazdym kroku!!! forum to jest tylko taka mala przystawka do mej pracy. Bo uwazam ze to co sie dzieje w Pl to powolny zamach na demokracje. Wczorajsze podpisanie paktu gdzie tylko media Rydzka byly obecne( mozna ich podac do sadu, ale az do strasburga!) a przede wszytkim zwolenie prez Ziobro komisji kodyfikacyjnej prawa karnego i st. Waltosia.... bo nie jest za ostry!!!!!
rozpacz :(
 
 
szczaw
[Usunięty]

Wysłany: 2006-02-03, 09:44   

goska co ty wygadujesz :? . jaki zamach na demokracje?. To jest obrona demokracji przed anarchia. Nie myl :oops: pojec i faktow :oops:
 
 
malgosia
[Usunięty]

Wysłany: 2006-02-03, 10:00   

szczaw napisał/a:
goska co ty wygadujesz :? . jaki zamach na demokracje?. To jest obrona demokracji przed anarchia. Nie myl :oops: pojec i faktow :oops:


Szczaw, dziecko, jestes mlody i piekny a ja juz mam kilka lat i od ponad 20 lat zyje w kraju gdzie slowo demokracja i jej parwa ksztalca sie od 200 lat. Widze jak ona tutaj funkcjonuje; W PL nie mamy tradycji demokratyzcznych, chociaz te 16 lat daly smak i powoli ludziom otwieraja sie oczy. Ale dmokracji nie uczy sie na lekcji historii, bo jest to nauka pokoleniowa. Do tego trzeba dorosnac.

I to co sie dzieje aktualnie w PL, we francji narod by juz wyszedl na ulice. BO TO JEST SKANDAL aby media rydzka byly TYLKO zaproszone do podpisania paktu. Inne zagrywki jak pisalam Ziobro, zlikwidowanie konkursow na urzednikow etc etc.. do wszytko prowadzi do mordyzmu.Obawiam , ze majac teraz przewage w sejmie, kaczory rusza konstytucje, aby dac wiecej wladzy prezydentowi. I TO BEDZIE KONIEC! nie zdziw sie ze wowczas faktycznie mozemy wysjc na ulice. czytajac reakcje na roznych forum, oraz moje kontakty zawodowe oburzenie jest wielkie, nawet NAWET elektoratu PiS!!! ( ten strarszy co cos przezyl i jest myslacy)

jak pisalam jestes mlody i brak ci doswiadczenia a przede wszytkim analizy faktow.


zobaczymy pozyjemy i wyjdziemy na ulice!!!!
 
 
szczaw
[Usunięty]

Wysłany: 2006-02-03, 14:48   

malgosia napisał/a:
szczaw napisał/a:
goska co ty wygadujesz :? . jaki zamach na demokracje?. To jest obrona demokracji przed anarchia. Nie myl :oops: pojec i faktow :oops:


zobaczymy pozyjemy i wyjdziemy na ulice!!!!


A wychodz sobie. Nawet i teraz :wink: . Przewietrzyc sie jeszcze nikomu nie zaszkodzilo :lol:

jak sie dziennikarze i stacje TV/Radio naucza wykonywac swoj zawod rzetelnie i obiektywnie to wtedy beda zapraszane do demokracji. A jak nie i beda nadal braly udzial w anarchizowaniu i sabotazu wybranych konstytucyjnie wladz panstwa jak okupacyjna szczekaczka to beda staly za progiem. Nie rob niepotrzebnej histerii. Wczorajszy celowo zapewnie zaaranzowane przedstawienie bylo tylko sposobem potepienia braku niezaleznosci massmediow w prezentowaniu wydarzen w Polsce ostatnich miesiecy po wyborach. Wierze, ze massmedia na tym przykladzie wroca do roli jaka powinny spelniac w spoleczenstwie. Roli bardzo odpowiedzialnej. Rzetelnie i obiektywnie informowac spoleczenstwo, a nie urzadzac nagonki.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
System reklamy Test

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group